Tindrem aviat la nova versió ISO 9001?

Els que ja portem uns anys treballant el tema de Sistemes de Gestió, sabem que la pròpia filosofia dels sistemes basats amb la recerca de la millora continua porta a que periòdicament es facin revisions, incorporant aspectes i  donant nous enfocaments que permetin una millor efectivitat del Sistema.   Un cop dut a termini la revisió de la norma de Gestió de la Qualitat, “pilar fonamental” de les normes, amb la versió UNE-EN ISO 9001:2008, de vigència novembre del 2008, el canvi i l’adequació de les organitzacions a aquesta nova revisió va suposar un  període “efectiu” de transició de uns dos anys. A partir de llavors, les entitats de normalització han estat treballant en la revisió de algunes de les normes relacionades, en àmbits específics, com:   Àmbit Norma en vigor Data de vigència Substitueix a Certificació sistemes UNE-EN ISO/IEC 17021:2011 2011-05-25 UNE-EN ISO/IEC 17021:2006 Auditories de Sistemes UNE-EN ISO 19011:2012 2012-03-14 UNE-EN ISO 19011:2002 Sector farmacèutic UNE-EN ISO 15378:2012 2012-03-21 UNE-EN ISO 15378:2008 Sector mèdic UNE-EN ISO 13485:2012 2012-05-23 UNE-EN ISO 13485:2004 Entitats d’inspecció UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 2012-06-06 UNE-EN ISO/IEC 17020:2004 El treball continua i, quan un espera que aquesta dinàmica es dui a termini en altres camps com el Medi ambient, per exemple, resulta que comencen a sorgir les primeres veus de que els treballs sobre la versió ISO 9001 del 2015 ja han començat. Es cert que es va mantenint la periodicitat de les revisions establerta en el seu dia de  6-8 anys, però també ho és que les necessitats específiques d’algunes activitats i sectors a portar a dissenyar un cada cop més extens embrancat de normes de Sistemes de Gestió de Qualitat. Mentre que la revisió de la ISO del 2000 a la del 2008 va introduir canvis estructuralment avançats amb millores en gestió empresarial ….. possiblement hauríem de tancar el període de revisions en la resta de normes de sistema de gestió i avaluar les experiències en la seva implantació abans de plantejar modificar el “tronc” del que formen part. De totes formes, donada la situació, les organitzacions que necessiten i volen disposar d’una eina que els ajudi a la millora de la seva gestió empresarial, haurien de avaluar aquests canvis recents, analitzant com donen compliment actualment als requisits i planifiquin els ajustos pertinents per controlar el seu procés d’adequació. Les revisions són, si més no, un intent de clarificar aspectes i de potenciar...
read more

Deduccions fiscals, en Qué?

Actualment, la situació de crisi tan forta ha fet que cada cop els temes d’ajuts i subvencions per part de l’administració s’hagin reduït considerablement, tan en quantitat com la causa i els tràmits per a la seva sol·licitud. Des de fa temps, els ajuts i subvencions són sobre despeses realitzades ja; han deixat de ser crèdits per projectes futurs. Per exemple, les empreses que realitzen inversions en immobilitzat material consistent en instal·lacions destinades a la protecció del medi ambient, poden declarar conceptes per poder deduir un percentatge de l’ impost. En el cas del foment de l’exportació, una de les possibles sortides al nostre problema, també es un dels conceptes per poder deduir un percentatge de l’ impost Per el que respecte a les activitats de Recerca, Desenvolupament e Innovació, les avantatges ja no són tan sols de disposar d’una oferta actualitzada i ajustada a les necessitats del Mercat. A més, el poder justificar d’una manera estructurada, contrastable i gestionada coherentment, permet acollir-se a deduccions  en l’ impost de societat  que ajuda a  les organitzacions a suportar els esforços amb els que es veuen obligats a fer, per ser competitius. En el moment tan complicat que vivim, la decisió d’implantar un Sistema de Gestió només si té subvencions o ajuts per endavant, ha passat a l’historia. Disposar d’un Sistema de Gestió per si mateix, suposa a la empresa definir les eines que empra y actualitzar la seva raó de ser. Protegir al Medi Ambient del impacte de les seves activitats (UNE-EN ISO 14001) o millorar la seva gestió energètica (UNE-EN ISO 50001); una ordenada gestió de la seva  Recerca, Desenvolupament e Innovació (UNE 166002) o, simplement utilitzar uns Sistemes de Gestió de Qualitat (UNE-EN ISO 9001 i/o sistemes específics del sector) que permetin donar garanties a l’exportació es fan necessàries. Aplicar Sistemes de Gestió permet organitzar esforços, entrar en mercats exigents i  facilitar la informació necessària per acollir-se a totes les ajudes possibles. La sortida a la crisis no vindrà només per el que ens donin (que tot ajuda) sinó a més de les decisions i accions que emprenguem. Està comprovat que les empreses que  actualment aposten per l’exportació i la R+D+i són les que estan resistint la pressió del moment. El temps va a la nostra contra i cal reaccionar ara. Els propers mesos, aquests fets es veuran refermades amb més...
read more