ISO 9001 i ISO 14001: es concreten les revisions

ISO Standards coneixia ja les expectatives generades entre les empreses certificades referent a les normes ISO 9001 (Gestió de la Qualitat) i ISO 14001 (Medi Ambient). Dels estudis d’opinió realitzats, es va poder concloure que les dues normes necessiten una profunda revisió que permeti una fàcil integració de sistemes implantats, un enfocament conjunt orientat a la planificació estratègica i una major eficàcia dels processos d’auditoria i de certificació.


read more

Envasat i etiquetatge de productes químics perillosos: Reglament CLP

Moltes de les organitzacions, pressionades per el compliment del REACH, han posat en segon terme el compliment d’un reglament europeu que afecta a la classificació, envasat i etiquetatge de productes químics: el Reglament CE 1272/2008 (veure link) més conegut com CLP . Els fabricants de substancies, afectades ja per la Directiva anterior (Directiva 67/548/CEE) varen tenir la seva oportunitat; fins el passat 1 de desembre del 2010 van necessitar adequar els seus productes als requisits d’aquest CLP. I fins aquí sembla que no hi ha hagut dificultats serioses per fer-ho. O al menys no ha transcendit a les xarxes socials ….. Però també la CLP es troba en fase d’implantació: les mescles afectades per aquest Reglament han de adequar-se amb data termini 1er de juny del 2015 I els fabricants, distribuïdors i importadors d’aquestes mescles es troben en el problema, no sols d’assegurar-se el compliment de REACH segons el seu perfil i de les obligacions que comporta, si no, a més, de la adequació de les condicions de comercialització dels productes dins de la CE. Anem a fer “cinc cèntims” del que estem parlant: El Reglament CLP aplica a substàncies classificables com perilloses (per la Salud Humana i/o el Medi ambient) i a les mescles, si es componen d’una o mes d’una substancia classificada/es com perillosa/es per sobre d’un cert llindar. Harmonitzant els criteris de classificació i etiquetatge, obliga a: Classificar les substàncies i mescles que comercialitzen, a fabricants, importadors i usuaris intermedis. Envasar i etiquetar substàncies i mescles perilloses que comercialitzen, a proveïdors. A fabricants, productors i importadors d’articles, a classificar les substancies no comercialitzades subjectes a registre o notificació conforme a REACH. Notificar a ECHA les classificacions (i elements de l’etiqueta), si no s’han presentat como part d’un registre REACH (fabricants e importadors). Els fabricants de mescles disposen en el annex VII del Reglament, d’unes taules de conversió de la antiga classificació segons la Directiva 1999/45/CE al nou Reglament; si no, han d’aplicar la seva pròpia classificació. I aquest es el punt delicat que he pogut detectar a principis d’estiu: el que afecta als petits i mitjans comercialitzadors de mescles. Fins aleshores, els criteris de Classificació i Etiquetatge eren, diríem, poc estrictes: la informació apareguda a etiquetes i FDS eren fins i tot en algun cas, alarmistes per no patir complicacions legals, per temes de Seguretat i Salut. Ara resulta que les obligacions i repercussions a nivell REACH són...
read more

Comentaris a la aplicació de la Directiva Europea d’Emissions Industrials (DEI)

Respecte a la legalització de les activitats industrials, aquest segon trimestre del 2013 s’espera encara més complicats per algunes organitzacions. M’explico. El passat 7 de gener del 2011 va entrar en vigor la Directiva Europea 2010/75/UE (veure link) sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) que estableix la necessitat de d’obtenir un permís (autorització escrita), concedit per les autoritats competents, per explotar una instal·lació. Aquesta Directiva aplica a les activitats classificades com Annex I (les afectades principalment per la IPPC, que quedarà derogada),  activitats de combustió, activitats d’incineració i de coincineració de residus, les activitats que utilitzin dissolvents orgànics i les instal·lacions de producció de diòxid de titani; unes 5.922 activitats en tot l’Estat Espanyol i unes 1.103 a Catalunya. Les seves autoritzacions ambientals hauran de ser revisades i adequades abans del 7 de gener del 2014. Esta establert que cadascun dels estats europeus han de transposar les seves disposicions legals, reglamentaries i administratives que necessitin per donar compliment al establert amb data termini el proper 7 de gener del 2013, aplicant-les  immediatament. El govern del Estat Espanyol ha presentat a hores d’ara un avantprojecte de llei que transposa parcialment la DEI; té prevista la transposició de la resta amb un proper Reial Decret que encara no tenim. La Generalitat de Catalunya ha decidit que adaptarà la seva normativa un cop l’Estat l’hagi transposat totalment, adaptant-se a la DEI. Com a conclusió, podem dir que hem de donar compliment legal a la nostra activitat sense tenir encara la legislació Estatal i Autonómica actualitzada !!!  Aquestes activitats es veuran obligades, a curt termini  i de cara a continuar la seva activitat, a una sèrie de despeses per el seu compliment continuat afegits, en una situació econòmica complexa com la actual, i sense tenir previstos ajuts econòmics ni estatals ni europeus. Es  clar que el període per demanar els permisos i tramitar-los segons la nova directiva serà molt estret; des de la seva publicació (que encara no sabem) fins a finals d’any. El esforç per adequar les activitats a l’aplicació de les millors tècniques disponibles, a les accions de prevenció i control  de la contaminació de sols i aigües subterrànies, i les activitats d’inspecció i control  que es fixin, serà important. Estarem davant d’un altre nou incompliment per part del Estat Espanyol, d’una Directiva europea en l’àmbit de Medi ambient?.   Amb la Llei 5/2013 del 11...
read more

Implementació del REACH: la propera “fita” s’acosta

El proper 31 de maig del 2013 finalitza el termini per el registre de les substancies químiques produïdes en una quantitat superior a les 100 tones/any. Així està establert segons el pla d’implantació del reglament conegut com REACH (veure link). El reglament REACH  estableix les condicions de comercialització i d’ús de les substàncies i preparats químics (i substàncies contingudes en articles), amb l’objecte de garantir un elevat nivell de protecció de la salut humana i del medi ambient, així com la lliure circulació de substàncies dins la UE. Està sorprenent als experts l’evolució de la implantació del reglament, doncs sent ja un reglament “madur” en el seu desenvolupament (al menys per els grans productors que ja tenen la seva adequació avançada), continua sent una complexa i inintel·ligible normativa europea que produeix  alarma al productor mitjà i petit, als usuaris intermedis i als distribuïdors. Per una banda, els terminis per registrar les substancies químiques s’estan exhaurint. I això amoïna als fabricants mitjans i petits. Per un altre banda, els que es defineixen com usuaris intermedis han de tornar-se més actius al respecte;  a més del seu compromís de ús de substancies conformes a REACH, han de verificar l’ús autoritzat i implementar els escenaris d’ús segur dins la seva organització. Independentment d’això, els distribuïdors comencen a detectar la competència “il·legal”, al trobar al mercat substancies que no donen compliment a REACH, oferts a preus molt més baixos, i que poden ser “llaminers” en una situació tan difícil com la que vivim. A mida que tot i cadascun dels agents que comercialitzen i/o usen substancies químiques dins de la UE, facin i exigeixin el compliment del reglament europeu REACH (a fi i efecte, aquest reglament té establert un Règim Sancionador per incompliment que a molts els hi podria suposar un bon mal de cap) ens anirem adonant que la implantació d’aquesta Directiva europea REACH dona peu al projecte estratègic i vital per els desenvolupaments de...
read more