El sector de l’automòbil revisa els seus estàndards

La International Automotive Task Force (IATF) eleva la seva exigència publicant, el passat 3 d’octubre, l’Estratègia de transició a la IATF 16949:2016. Alineat a les directrius de la norma ISO9001:2015 com ja comunicava la pròpia ISO a l’agost passat (veure notícia a la seva web), IAFT identifica i afegeix, aquells aspectes crítics sobre la base de l’evolució pròpia de sector d’automòbil.


read more

Les Auditories Energètiques: difícil de complir

Com ja us plantejava en la notícia “Recursos Energètics: el futur.”, la Directiva 2012/27/UE sobre Eficiència Energètica, en vigor des de desembre de 2012, exigeix ​​als estats membres de la UE que estableixin objectius indicatius nacionals d’eficiència energètica per al 2020, basats en el consum d’energia primari o final, i es disposen normes vinculants per als usuaris finals i els proveïdors d’energia.


read more

Envasat i etiquetatge de productes químics perillosos: Reglament CLP

Moltes de les organitzacions, pressionades per el compliment del REACH, han posat en segon terme el compliment d’un reglament europeu que afecta a la classificació, envasat i etiquetatge de productes químics: el Reglament CE 1272/2008 (veure link) més conegut com CLP . Els fabricants de substancies, afectades ja per la Directiva anterior (Directiva 67/548/CEE) varen tenir la seva oportunitat; fins el passat 1 de desembre del 2010 van necessitar adequar els seus productes als requisits d’aquest CLP. I fins aquí sembla que no hi ha hagut dificultats serioses per fer-ho. O al menys no ha transcendit a les xarxes socials ….. Però també la CLP es troba en fase d’implantació: les mescles afectades per aquest Reglament han de adequar-se amb data termini 1er de juny del 2015 I els fabricants, distribuïdors i importadors d’aquestes mescles es troben en el problema, no sols d’assegurar-se el compliment de REACH segons el seu perfil i de les obligacions que comporta, si no, a més, de la adequació de les condicions de comercialització dels productes dins de la CE. Anem a fer “cinc cèntims” del que estem parlant: El Reglament CLP aplica a substàncies classificables com perilloses (per la Salud Humana i/o el Medi ambient) i a les mescles, si es componen d’una o mes d’una substancia classificada/es com perillosa/es per sobre d’un cert llindar. Harmonitzant els criteris de classificació i etiquetatge, obliga a: Classificar les substàncies i mescles que comercialitzen, a fabricants, importadors i usuaris intermedis. Envasar i etiquetar substàncies i mescles perilloses que comercialitzen, a proveïdors. A fabricants, productors i importadors d’articles, a classificar les substancies no comercialitzades subjectes a registre o notificació conforme a REACH. Notificar a ECHA les classificacions (i elements de l’etiqueta), si no s’han presentat como part d’un registre REACH (fabricants e importadors). Els fabricants de mescles disposen en el annex VII del Reglament, d’unes taules de conversió de la antiga classificació segons la Directiva 1999/45/CE al nou Reglament; si no, han d’aplicar la seva pròpia classificació. I aquest es el punt delicat que he pogut detectar a principis d’estiu: el que afecta als petits i mitjans comercialitzadors de mescles. Fins aleshores, els criteris de Classificació i Etiquetatge eren, diríem, poc estrictes: la informació apareguda a etiquetes i FDS eren fins i tot en algun cas, alarmistes per no patir complicacions legals, per temes de Seguretat i Salut. Ara resulta que les obligacions i repercussions a nivell REACH són...
read more

Comentaris a la aplicació de la Directiva Europea d’Emissions Industrials (DEI)

Respecte a la legalització de les activitats industrials, aquest segon trimestre del 2013 s’espera encara més complicats per algunes organitzacions. M’explico. El passat 7 de gener del 2011 va entrar en vigor la Directiva Europea 2010/75/UE (veure link) sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) que estableix la necessitat de d’obtenir un permís (autorització escrita), concedit per les autoritats competents, per explotar una instal·lació. Aquesta Directiva aplica a les activitats classificades com Annex I (les afectades principalment per la IPPC, que quedarà derogada),  activitats de combustió, activitats d’incineració i de coincineració de residus, les activitats que utilitzin dissolvents orgànics i les instal·lacions de producció de diòxid de titani; unes 5.922 activitats en tot l’Estat Espanyol i unes 1.103 a Catalunya. Les seves autoritzacions ambientals hauran de ser revisades i adequades abans del 7 de gener del 2014. Esta establert que cadascun dels estats europeus han de transposar les seves disposicions legals, reglamentaries i administratives que necessitin per donar compliment al establert amb data termini el proper 7 de gener del 2013, aplicant-les  immediatament. El govern del Estat Espanyol ha presentat a hores d’ara un avantprojecte de llei que transposa parcialment la DEI; té prevista la transposició de la resta amb un proper Reial Decret que encara no tenim. La Generalitat de Catalunya ha decidit que adaptarà la seva normativa un cop l’Estat l’hagi transposat totalment, adaptant-se a la DEI. Com a conclusió, podem dir que hem de donar compliment legal a la nostra activitat sense tenir encara la legislació Estatal i Autonómica actualitzada !!!  Aquestes activitats es veuran obligades, a curt termini  i de cara a continuar la seva activitat, a una sèrie de despeses per el seu compliment continuat afegits, en una situació econòmica complexa com la actual, i sense tenir previstos ajuts econòmics ni estatals ni europeus. Es  clar que el període per demanar els permisos i tramitar-los segons la nova directiva serà molt estret; des de la seva publicació (que encara no sabem) fins a finals d’any. El esforç per adequar les activitats a l’aplicació de les millors tècniques disponibles, a les accions de prevenció i control  de la contaminació de sols i aigües subterrànies, i les activitats d’inspecció i control  que es fixin, serà important. Estarem davant d’un altre nou incompliment per part del Estat Espanyol, d’una Directiva europea en l’àmbit de Medi ambient?.   Amb la Llei 5/2013 del 11...
read more